Fan Hongwei Biography

Balzac and the Little Chinese Seamstress (2002) - IMDb

Updated: 3 days ago
Balzac and the Little Chinese Seamstress: Directed by Sijie Dai. With Xun Zhou, Ye Liu, Kun Chen, Shuangbao Wang. Two youths sent for a Maoist "re-education" in the mountains fall in love with the village tailor's granddaughter.

https://www.imdb.com/title/tt0291032/

Biography
View All

Publications - Fudan University

Updated: 3 days ago
Yang Liu, Zhengren Wang, Wei Teng, Hongwei Zhu, Jinxiu Wang, Ahmed Elzatahry, Daifallah Al-Dahyan, Wei Li, Yonghui Deng* and Dongyuan Zhao* Journal of Materials Chemistry A , 2018, 6, 3162-3170 >> Fulltext Link

http://www.mesogroup.fudan.edu.cn/5120/list.htm

Biography
View All

Most Popular Celebs

Most Popular Billionaires